תכנית העבודה תש"ף

 תכנית העבודה:

תכנית העבודה מפרטת את המטרות והיעדים של המחלקות ויחידות הבנות של אגודת הסטודנטים.

היעדים מדידים ובעלי תאריכי ביצוע מדוייקים, על מנת שתהייה אפשרות לבקר את התקדמות הביצוע של האגודה מול התכנון השנתי.

השנה תכנית העבודה מכילה מספר נושאים שמהווים מטרות על-מחלקתיות שהאגודה תתעסק בהם במהלך השנה.

תקציב האגודה:

מטרת עבודת המטה שקופה ופתוחה לקהל כדי ליצור דיון מעמיק, אמיתי, שקוף וציבורי בנושא התקציב, והגשת הצעת תקציב שתהיה מקובלת על כמה שיותר אנשים בישיבת המועצה של האגודה.

להלן תקציב תש"ף שאושר בישיבת מועצת האגודה הפתוחה לקהל הרחב.

תקציב שנת תש"ף

ביאורי תקציב שנת תש"ף 

תכנית עבודה: המחלקה האקדמית

תכנית עבודה: יחידת הדיור

תכנית עבודה: מחלקת מעורבות חברתית

תכנית עבודה: מחלקת הסברה ופרסום

תכנית עבודה: מחלקת מנהל ורווחה

תכנית עבודה: מרכזי השירות

תכנית עבודה: יחידת הספורט

תכנית עבודה: מחלקת תרבות וקשרי חוץ

תכנית עבודה: מחלקת סיו"ר