ישיבות מועצה

ביום שני, ערב נר שני של חנוכה, ה-3 בדצמבר 2018, תתקיים ישיבת מועצה אחרונה לשנה זו ולמועצה זו, בשעה 17:30 (מיקום יישלח בהמשך).


סדר היום:

17:30-17:50- התכנסות

17:50-18:00- בדיקת נוכחות

18:00-18:45- הצגת הדו"חות הכספיים המאוחדים והדו"ח המילולי של האגודה לשנת 2017 לאישור המועצה 

18:45-18:50- אישור המשך העסקת משרד רואי החשבון Deloitte כרו"ח החיצוני של האגודה (נדרש על פי חוק העמותות) 

18:50-19:10- הצעות ההנהלה לשינוי התקנון- ביטוח נושאי משרה, דיוורים, החרגת "ספרות זולה" מחובת מכרזים 

19:10-19:15- פרסום תקציב האגודה- עדכון המועצה לאחר דיון (הנשיאות)

19:15-19:45- תחקיר במחלקת מנהל ורווחה- עדכון ומסקנות (הנשיאות)

19:45-20:00- עדכוני הנהלה