תקנון אתר אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת ת"א

סטודנט/ית יקר/ה,

אנו מודים לך על כי בחרת להיכנס לאתר "האגודה" ו/או לכל עמוד ו/או מדור שלו ("אתר האגודה"). אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת ת"א ("אגודת הסטודנטים") הינה עמותה רשומה.

תקנון זה מסדיר את היחסים בין אגודת הסטודנטים לבין הגולשים באתר.

במסגרת תקנון זה "גולש/ת" - כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו. " אגודת הסטודנטים" - לרבות מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה, מנהלי הפורומים וכל מי מטעמה. כל האמור בתקנון זה בלשון נקבה - אף זכר במשמע. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד - אף רבים במשמע.

 

מדיניות פרטיות

1. כללי

1.1. מדיניות פרטיות זו (להלן: "המדיניות") מטרתה להבהיר את זכויותייך וחובותייך (להלן: "הגולש") בכל הנוגע לאופן האיסוף, דרך השימוש והשיתוף של המידע האישי אשר נמסר על ידי הגולשלאגודת הסטודנטים של אוניברסיטת ת"א (להלן: "אגודת הסטודנטים") הינה עמותה רשומהבאמצעות האתר להלן:  student.co.ilו/או באמצעות עמוד הפייסבוק של אגודת הסטודנטים ו/או בכל אמצעי אחר,כפי שיהיה מעת לעת(להלן יחד: "האתר"), הכל בהתאם למפורט במדיניות זו להלן.

1.2. המדיניות כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מיועדת לנשים וגברים כאחד.

1.3. הגלישה באתר האגודה והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצידך לכך שאגודת הסטודנטים תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שאתה עושה בשירותים באמצעות "עוגיות" ו/או אמצעים דומים. אגודת הסטודנטים רשאית להשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או פרסום ו/או הענקת ואספקת שירותים ומוצרים לגולשולשמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיה ובכלל זה שירות וסקרים של אגודת הסטודנטים.

אנא קרא את המדיניות בעיון ואם אינך מסכים למדיניות ולתנאיה, אנא הימנע מהשימוש באתר. שימוש על ידך באתר מהווה הסכמתך למדיניות ותנאיה.

 

2. סוג המידע הנאסף

2.1. מידע אישי המאפשר זיהוי של הגולש באופן מלא, בין אם הוא מסופק על ידי הגולש ובין אם הוא נאסף באופן אוטומטי (להלן: "מידע אישי").

2.2. מידע אישי שמסופק על ידי הגולש

2.2.1. אגודת הסטודנטים עשויה לאסוף מידע אישי שהגולש מזין ו/או מוסר באמצעות האתר, כגון (אך לא רק) סוג מידע אישי, כדלקמן:

א. פרטי קשר ופרטים דמוגרפיים- שם מלא, מספר זהות, פרטי קשר, כתובת, דואר אלקטרוני וכו'.

ב. השכלה.

ג. נסיון מקצועי.

ד. כל מידע אחר/ נוסף, אשר נדרש לאגודת הסטודנטים ו/או למי מטעמה, לצורך אספקת מוצרים ו/או שירותים לגולש.

2.2.2. הגולש מתחייב למסור, אך ורק, פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ומאשר בזאת את נכונות הפרטים שנמסרו על ידו. יובהר כי הגולש אינו חייב על-פי דין למסור את המידע האישי (כולו או חלקו), אולם ייתכן כי מסירת פרטים שגויים או חלקיים, בין השאר, ימנעו את אפשרות השימוש בשירותים באתר, לפגוע באיכות השירותים שיסופקו לגולש, ולפגוע ביכולת ליצור קשר עם הגולש.

2.3. מידע אישי שנאסף באופן אוטומטי אודות הגולש

2.3.1. כמו כן, ישנו מידע אישי אשר נאסף על ידי אגודת הסטודנטים באופן אוטומטי, כך שאגודת הסטודנטים (וצדדים שלישיים), אוספים באופן אוטומטי אודות הרגלי שימוש של הגולש באתר בכל פעם שהגולש מבקר באתר, ו/או עושה שימוש בשירותים המוצעים באתר.

2.3.2. מידע כאמור נאסף באמצעות מגוון טכנולוגיות מעקב, לרבות באמצעות Cookies, וטכנולוגיות דומות אחרות.

2.3.3. כמו כן, אגודת הסטודנטים עשויה לאסוף נתונים אנליטיים, או להשתמש בכלי ניתוח של צדדים שלישיים, על מנת למדוד את התעבורה ומגמות השימוש הגולש באתר.

 

3. השימוש במידע האישי

3.1. אגודת הסטודנטים אוספת את המידע האישי לצורך המטרות (כולן או חלקן), כדלקמן:

א. לשם אספקת מוצרים ו/או שירותים, לרבות באמצעות האתר.

ב. לשם יצירת קשר עם הגולש.

ג. לשם התאמה והצעת מוצרים ו/או שירותים אשר עשויים להתאים לגולש.

ד. לשם זיהוי הגולש בעת פנייה לאגודת הסטודנטים ו/או למי מטעמה.

ה. לשם ניהול הפעילות של אגודת הסטודנטים, בין היתר בהתאם לכללי מדיניות ונהלים פנימיים, לרבות אלה הקשורים לעריכת ביקורות, ניהול ספרים, חשבונות, חיובים וגבייה ומערכות ניהול מידע.

ו. לשם עמידה בהוראות הדין וחובות רגולטוריות.

ז. לשם התגוננות מפני תביעות, דרישות וטענות נגד אגודת הסטודנטים וכל מי מטעמה וכן נגד צדדים שלישיים.

ח. לכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלוונטיים באתר.

(להלן ולעיל: "המטרות")

3.2. בנוסף, אגודת הסטודנטים ו/או באמצעות מי מטעמה, עשויה לבצע דיוור ישיר, כהגדרתו בסעיף 17 ג לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981. כמו כן, עשויה אגודת הסטודנטים ו/או באמצעות מי מטעמה לשלוח לך דברי פרסומת כהגדרתו לסעיף 30א (ב) לחוק התקשורת (בזק ושירותים) התשמ"ב 1982 וניוזלטרים.

3.3. על מנת להסיר את עצמך מרשימת הדיוור אנא שלח הודעת דוא"ל ל- hasbara3@student.co.il.

3.4. כאמור, לא חלה על הגולש חובה למסור מידע כלשהו לאגודת הסטודנטים באמצעות האתר, אולם ככל שלא יימסר המידע ייתכן ואגודת הסטודנטים לא תוכל לספק שירותים לאותו גולש.

 

4. שיתוף צדדים שלישיים במידע האישי

4.1. ככלל אגודת הסטודנטים לא תעביר ולא תמסור את המידע האישי (כולו או חלקו) לצדדים שלישיים אלא כמפורט במדיניות להלן.

4.2. אגודת הסטודנטים תהא רשאית להעביר את המידע האישי (כולו או חלקו) לצדדים שלישיים בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים: 

א. ליועצים ו/או קבלנים של אגודת הסטודנטים.

ב. לגופים ולחברות השייכות ו/או הקשורות לאגודת הסטודנטים, לרבות לצורך פניות בשירותי דיוור ישיר, בכפוף לדין.

ג. במקרה של מחלוקת משפטית בין הגולש לבין אגודת הסטודנטים שתחייב חשיפת מידע אישי אודות הגולש.

ד. אם הגולש/ת יבצע באתר פעולות שבניגוד לדין.

ה. אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטי הגולש/ת או המידע אודותיו/ה לצד שלישי.

ו. בכל מקרה של חשד להונאה או בעיות אבטחה.

ז. לצדדים שלישיים אשר מעניקים לאגודת הסטודנטים שירותים שונים ובין היתר שירותי תמיכה במערכות האבטחה ומערכות טכנולוגיית מידע, שירותי אחסון מידע, עורכי דין או יועצים מקצועיים חיצוניים אחרים וכן לצדדים שלישיים נוספים אשר מעניקים לאגודת הסטודנטים שירותים בקשר עם פעילותה .

ח.בכל מקרה אחר שאגודת הסטודנטים תסבור כי מסירת המידע האישי נדרשת כדי למנוע נזק לאגודת הסטודנטים, לגולש, ולצד שלישי כלשהו.

4.3. צדדים שלישיים עשויים לאסוף מידע ו/או לעבד ו/או לשמור ו/או לשתף את המידע האישי, כיוצא באלה ואולם פעולות אלו מתבצעות בכפוף לתנאי שימוש ומדיניות פרטיות של אותם צדדים שלישיים. לפיכך, אגודת הסטודנטים אינה אחראית לפעולות כאמור ו/או למדיניות פרטיות ותנאי השימוש החלים על פעולות אלו המתבצעות על ידי צדדיםשלישיים.

 

5. אבטחת מידע

5.1. אגודת הסטודנטים פועלת על פי נהלים המקובלים בתעשייה לצורך אבטחת המידע של כל משתמשיה. יחד עם זאת, אין אמצעים אלקטרוניים באינטרנט אשר יכולים לאבטח ב - 100% את המידע השמור בשרתים של אגודת הסטודנטים. לאור האמור אגודת הסטודנטים מיישמת כללים ונהלים לצורך הגנה על המידע האישי של הגולש, לרבות: (1) אחסנת המידע האישי של הגולש לתקופה הנדרשת לצורך המטרות בגינן המידע נאסף, בכפוף להראות החוק הרלוונטי ו/או הנהלים המקובלים בתעשייה לה היא משתייכת; (2) אגודת הסטודנטים התקינה ומפעילה אמצעים טכנולוגיים מתאימים על פי דין לצורך שמירה על המידע שנאגר בשרתיה; (3) אגודת הסטודנטים לא יכולה להתחייב כי המידע שבשרתיה לא יאבד / ייפגם / יושמד / ייפרץ / יתגלה.

5.2. אגודת הסטודנטים לא תישא בכל חבות, והיא פטורה מכל אחריות, בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו לגולש ולכל מי מטעמו וכן לצדדים שלישיים, בכל הקשור והנוגע לקבלת המידע האישי, השימוש בו, העברתו לצדדים שלישיים ולשימוש באתר.

 

6. פנייה לאגודת הסטודנטים

כל שאלה או פנייה לאגודת הסטודנטים בקשר למדיניות ניתן להעביר לכתובת הדוא"ל הבאה: hasbara3@student.co.il.

 

7. שונות

7.1. ייתכן שאגודת הסטודנטים תעדכן את המדיניות, מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי (להלן: "המדיניות המתוקנת"). כל גולש מחויב לשים לב לשינויים כאמור, אשר יופיעו באתר, והם יחולו עליו מרגע פרסום המדיניות המתוקנת באתר. המשך השימוש באתר לאחר השינוי במדיניות מהווה הסכמה למדיניות המתוקנת.

7.2. סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש באתר ו/או בקשר עם המדיניות או תהיה מסורה לבתי המשפט במחוז תל אביב – יפו. 

 

עודכן לאחרונה ביום: 27.5.2020.