דעו את זכויותיכם וחובותיכם בזמן בחינות

סילבוס: על כל מרצה לפרסם סילבוס המפרט בין השאר את נושאי הקורס, דרישות הקורס, חובות התלמידים והרכב הציון הסופי. על המרצה להיצמד ככל האפשר לסילבוס.

שאלון לדוגמה: על כל מרצה להציג את מבנה המבחן ולפרסם לפחות שאלה אחת ברוח הבחינה.

נוכחות מרצה: על המרצה להיות נוכח בחדרי הבחינה או בקרבתם עד לסיום הבחינה. אם לא נוכח המרצה, עליו למנות ממלא מקום הבקיא בחומר הנלמד ויכול לסייע לתלמידים בשאלותיהם. באם לא התקיים אחד מהתנאים הנ"ל הסטודנט זכאי למועד מיוחד.

 

מועד מיוחד: זכאים למועד מיוחד-

א. סטודנט ששירת מעל 21 ימים במהלך הסמסטר.

ב. סטודנט שלא נוכח בבחינה עקב שירות מילואים.

ג. סטודנט אשר היה בשירות מילואים פעיל של 7-20 ימים ותאריך הבחינה חל בתוך 7 ימים מיום שחרורו.

ד. סטודנטית שילדה והבחינה נערכה תוך 3 שבועות ממועד הלידה.

ה. סטודנט שמרצה/ממלא מקום בקיא בחומר לא היה נוכח בעת הבחינה.

ו. סטודנט שקיבל אישור להבחן במועד מיוחד מועדת ההוראה החוגית/פקולטטית

ז. אישור מחלה מקנה מועד מיוחד רק באישור ועדת הוראה.

ח. סטודנט שנקבעו לו שני מבחנים בקורסי חובה מאותה השנה הנערכים בהפרש שקטן מעשרים וארבע שעות אחד מהשני.  

 

בדיקת הבחינה: על הבודק לציין בקצרה את סיבת הורדת הנקודות או במקרים המתאימים לפרסם פתרון לבחינה באתר הקורס.

ציונים: ציוני בחינה ימסרו למזכירות החוג תוך שלושה שבועות ממועד הבחינה (בפקולטה למשפטים תוך ארבעה שבועות) בבחינות 'אמריקאיות' הציונים ימסרו למזכירות החוג תוך שבוע ממועד הבחינה.

מועדי א' וב': מתכונת הבחינה בשני המועדים היא זהה. שני המועדים מוגשים יחדיו על ידי המרצה למזכירות החוג. פרסום מועד ב' לפחות חודש לפני מועד הבחינה. 

ערעור על בחינה: כל סטודנט רשאי לערער על בחינה במזכירות החוג בתנאי שצפה במחברת הבחינה טרם הערעור. סטודנט רשאי לערער תוך 14 ימים מיום פרסום הציונים על לוחות המודעות. שימו לב: קיימות פקולטות שזמן הערעור בהן קצר יותר.

חשיפת בחינות: הצפייה במחברת הבחינה נעשית דרך 'מידע אישי לתלמיד' (תמורת תשלום) או במקרה של בחינות חסויות באחת מהחלופות הבאות:

1. סטודנטים שמעוניינים לערער יוכלו לעיין גם בשאלון הבחינה וגם בתשובות אותן סימנו. חשיפת הבחינות תתקיים תחת השגחה ולא תהיה אפשרות להעתיק את הבחינה, לצלמה או להוציאה מחדר חשיפת הבחינות. כל פקולטה תקבע הסדרים בהקשר למקום העיון בבחינות ולמועדי העיון בהן.

2. מפגש חזרה על הבחינה עם מורה/מורי הקורס: בתום הבחינה ועוד בטרם היא נבדקה וניתנו הציונים, נפגשים התלמידים עם מורה הקורס. שאלות הבחינה וכל התשובות (המסיחים) מוקרנים והמורה מציין מה כתשובה נכונה ומסביר מדוע. במקרה של השגות יתקיים דיון. כתוצאה מהדיון ייתכנו שינויי ותיקונים בהגדרת התשובות הנכונות (כגון, הוספה של עוד תשובה נכונה, ביטול השאלה כי כל התשובות אינן נכונות וכד'). הדיון והפעולות הננקטות בעקבותיו מייתרים את הצורך בערעור.

3. אם בקורס מסויים יהיה הדבר אפשרי, ייבנה מאגר גדול של שאלות לנושא הקורס, אשר כולו גלוי והתלמידים יכולים לעיין בו בכל עת. בכל בחינה נדמה קבוצת שאלות מתוך מאגר זה.

4. מפגש אישי בין המורה לבין תלמיד או מספר תלמידים. חלופה זו אפשרית רק בבחינות בהן מספר התלמידים קטן.

 

אוקיי, אז אלה היו הזכויות שלכם זמן מבחן, ומה לגבי החובות?

כרטיס נבחן: חובה להגיע למבחן עם תעודה מזהה. יש להביא כרטיס נבחן או כרטיס נבחן חד- פעמי.

התנהגות בזמן בחינה: על כל מכשירי הקשר (נייד, mp3 וכו') להיות כבויים ורחוקים מהישג ידו של הסטודנט, סטודנט שייתפס מחזיק טלפון סלולארי בשעת בחינה עשוי להיות מורשע בעבירה של הפרת הוראות בבחינה. העונש המקובל על הפרת הוראות: פסילת הבחינה ו/או קנס כספי והרחקה על תנאי מן האוניברסיטה.

חשוב!!! אם יוכח כי הייתה כוונה לשימוש בטלפון על מנת להעתיק בבחינה הסטודנט יורשע בעבירה של הונאה בבחינה.

ומה בנוגע להגשת עבודות/מבחני בית?

בחלק מהקורסים מתבקשים הסטודנטים להגיש עבודות סיכום קורס או להיבחן במבחן בית. בשני המקרים הללו, נוהל החזרת ציון זהה לנוהל מתן ציון במבחן, כלומר, על המרצה להעביר ציונים למזכירות החוג לאחר שלושה שבועות ממועד הגשת העבודה. בעת בדיקת העבודה, על המתרגל/מרצה לציין את סיבת הורדת הנקודות.

 

חשוב לציין כי נהלים אלה התעדכנו לאחרונה על ידי משרד סגן הרקטור.

בכל מקרה של שאלה, בעיה או הבהרה, אתם מוזמנים לפנות למחלקה לעניינים אקדמיים.