זכויות הורים

הגדרה - "אירוע מזכה" לפי חוק זכויות הסטודנט: טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת כהורה מיועד או כהורה במשפחת אומנה.

ובכלל זה:

(1)   היעדרות לצורך שמירת היריון;

(2)   היעדרות לצורך נסיעה למדינת חוץ למטרת אימוץ בין-ארצי כמשמעותו בסעיף 28א לחוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981;

(3)   היעדרות בתקופה הסמוכה לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת כהורה מיועד או כהורה במשפחת אומנה.

 

זכויות הסטודנט והסטודנטית בשל אירוע מזכה:

היעדרות משיעורים

• זכאות להיעדרות מ- 30% מכלל השיעורים בכל קורס שחלה בו חובת נוכחות.

• סטודנט לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה זכאי להיעדר מ-30% מכלל השיעורים בכל קורס שחלה בו חובת נוכחות לתקופה של 15 שבועות מיום הלידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה; על אף האמור, סטודנטית שילדה זכאית להיעדרות חלופית מכלל השיעורים לתקופה של שישה שבועות מיום הלידה, לפי שיעור ההיעדרות הגבוה מבניהם.

• כמו כן, סטודנט לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה, יהיה זכאי להיעדרות נוספת של 10% מכלל השיעורים בכל קורס שחלה בו חובת נוכחות בעבור טיפול בתינוק בשנת חייו הראשונה.

• במקרה שבו זכאי הסטודנט להיעדר גם מסיבה אחרת, ייקבע שיעור ההיעדרות הכולל בהתאם  לנוהלי המוסד, ובלבד שלא יפחת מהשיעורים הקבועים לעיל.

 

בחינות/הגשת מטלות

• זכאות לדחיית מועדי הגשת מטלות.

• זכאות לבחינה במועד נוסף אחר במסגרת המועדים המקובלים במוסד.

• תוספת זמן בבחינה של 25% ממשך זמן הבחינה.

 

דחיית קורס והארכת לימודים

• מוסד יאפשר לסטודנט הנעדר בשל אירוע מזכה, לדחות קורס ולחזור עליו בלא תשלום נוסף בתנאי שעדיין לא נבחן.

• זכאות להאריך לימודים ב- 2 סמסטרים, מבלי חיוב לימוד או כל תשלום נוסף בשל הארכה זו.

 

מלגות 

• המשך תשלום מלגת מחקר לתואר מתקדם למשך תקופת היעדרות והארכתה לתקופה נוספת. מוסד רשאי להגביל את התקופה שבמהלכה תשולם המלגה ל-15 שבועות.

 

חניה בקמפוס או בסביבתו

• המוסד יאפשר לסטודנטית, מהחודש השביעי להריונה עד חודש לאחר הלידה, לחנות, ללא תשלום, בקרבה לקמפוס.

 

בני זוג

• פטור מנוכחות בשיעורים למשך שבוע ימים בגין היעדרות בשל אירוע מזכה שהתרחש במהלך הסמסטר.

• זכאות למועד בחינה נוסף במסגרת המועדים  המקובלים במוסד, בגין היעדרות מבחינה שנערכה במהלך 3 שבועות מיום הלידה.

 

צילום

• זכאות להטבה שוות ערך ל-20 צילומים או הדפסות של חומר לימודים, שהפסיד סטודנט בשל אירוע מזכה, בעד כל יום לימודים בו נעדר.

 

לבדיקת זכאות לכלל ההתאמות והזכויות בגין אירוע מזכה יש לעיין בנוסח הכללים המלא:

כללי זכויות הסטודנט (התאמות עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה), תשע”ב-2012 .

למסמך הנהלים המלא של האוניברסיטה לחצ/י. 

לשאלות נוספות ניתן לפנות לרכז הורות ותארים מתקדמים באגודת הסטודנטים: acad3@student.co.il