מבצע Fill The Bank תש"ף

 

מבצע Fill The Bank תש"ף

מושגים

1.  בתקנון זה יפורש כל מונח בהתאם להגדרתו להלן:

   א. "עורך התחרות"- אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב, שכתובתה: מרכז הסטודנטים על שם אריק מיטשל, קריית האוניברסיטה, רמת אביב, תל אביב 6997801 (להלן: "האגודה")

   ב. "המפקח"- המפקח על התחרות הינו עו"ד גיא הדר, שכתובתו במשרדי האגודה. טל: 03-6407658, פקס: 03-6407665.

   ג. "משתתף"-סטודנטים מאוניברסיטת תל אביב מהפקולטות – רפואה, מדעים מדויקים, הנדסה, מדעי הרוח, מדעי החברה, אומנויות וניהול ומבתי הספר העצמאיים – חינוך, עבודה סוציאלית, מדעי המוח ומדעי הסביבה. חברי אגודה ששילמו דמי רווחה. סטודנט שלומד תואר דו חוגי – רק בחינות מהפקולטות שצוינו לעיל יחושבו במניין הבחינות.

   ד. "זוכה"- הזוכים במבצע.

   ה. "רכז הבנק"– עובד המחלקה האקדמית האחראי על הפרויקט.

 

התחרות

2. אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב עורכת את מבצע Fill The Bank (להלן: "האגודה" ו-"המבצע" בהתאמה) כפי שיפורט להלן;

3.  מועדי המבצעהם 01/11/2019-31/10/2020.

השתתפות: במסגרת התחרות סטודנטים מיחידות האוניברסיטה המפורטות בסעיף 1 לעיל ישלחו טפסי בחינה בציון 85 ומעלה ממועדי 2013 ואילך ו/או את סריקת הפתרון של הבחינה שלהם. יתקבלו בחינות בציון 75 ומעלה, ובתנאי שמדובר בבחינה רבת מלל ועל טופס הבחינה יש לפחות 3 הערות בודק לשיפור. קבצים יאושרו בהתאם לשיקול דעתם של רכזי הבנק, לפי הצורך והמאגר הקיים בבנק. במידה והקובץ מאושר, הסטודנט יקבל אישור על כך.

4.   כל טופס בחינה מאושר יזכה את הסטודנט בנקודות. 10 נקודות מצטברות לשובר מתנה אחד.שיטת חישוב הנקודות משתנה- ניתן לראות הסבר לכך בטבלה:

סוג הקובץ

מס' נקודות

מבחן בציון 90 ומעלה

5

מבחן בציון 85 ומעלה

3

מבחן רב מלל בציון 75 ומעלה עם לפחות 3 הערות בודק

2

טופס מבחן ריק

2

תוספת על "קורס יתום"*

2

 

 

*"קורסים יתומים": קורסים אשר להם מעט קבצים בבנק.

 שובר המתנה שייך לארומה ותקף בסניפי תל אביב בלבד. בשובר כולל קפה ומאפה, מסירת הקוד תתבצע בצורה מקוונת לאחר אישור הטפסים.

הזכייה מוגבלת לשלושה שוברים בלבד.

5.  הזוכים יקבלו הודעה בדוא"ל על זכייתם ושמם עשוי להיות מפורסם בפייסבוק האגודה.

6.  הפרסים יינתנו עד גמר המלאי, במתכונת כל הקודם זוכה.

7.  האגודה או מי מטעמה אינם נושאים בכל אחריות שהיא והמשתתף עצמו אחראי באופן בלעדי לכל היבטי השתתפותו בתחרות.

8.  המשתתף מצהיר כי בעצם שליחת המבחנים ופתרונם והשתתפות בתחרות הסכים לוותר מראש על כל טענה ו/או תובענה בגין זכות זו של האגודה, לרבות תביעות כספיות ותביעות של זכויות יוצרים, מכל סוג שהוא.

9.  המשתתף מצהיר כי בעצם שליחת המבחנים ופתרונם אינו מפר כל זכות, לרבות זכויות יוצרים.

10. האגודה רשאית לפסולמשתתף/בחינה אשר יתברר, לדעתה, כי אינו עומדבתנאי ההשתתפות ו/או שאינו זכאי לפרס מכל סיבה שתמצאלנכון ו/או נמצא אינו ראוי והולם, והכל - על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

תנאים נוספים:

11. הזכייה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה מאדם לאדם.

12. מימוש הזכייה תיעשה על פי תנאי השובר ומול ספק השובר בלבד.

13. בחינות שסטודנט שלח במבצעי איסוף בחינות קודמים לא יספרו במניין הבחינות במבצע הנוכחי.

14. האגודה רשאית לשנות את תנאי התחרות ו/או לסיים את התחרות בכל עת, אף ללא מתן כל פרס, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

15. מובהר בזאת כי היה ובטעות יינתן פרס לזוכה, שיתברר בדיעבד כי אינו סטודנט של אוניברסיטת תל אביב, תהא האגודה רשאית לבטל זכיה זו ו/או לדרוש את הפרס חזרה ככל שהוא כבר נמסר.

16. חברי המועצה אינם רשאים להשתתף בתחרות.

* הניסוח בלשון זכר הינו לצרכי הנוחות בלבד ויפורש כמתייחס גם ללשון נקבה

ט.ל.ח